Učebnice němčiny


aneb Z čeho se učit?

Na této stránce najdete seznam učebnic a učebních materiálů pro německý jazyk, které při výuce nejčastěji používám a které se u studujících osvědčily a mohu je tedy doporučit. Výčet však není v žádném případě vyčerpávající ani nikterak určující. Volba učebních materiálů záleží na vašich preferencích a možnostech :o).

Důležité je jedno: němčina vás musí bavit, pak přijdou pokroky snáze než si myslíte... A proto využívám k výuce kromě těchto knih řadu dalších podpůrných materiálů, které výuku zpestří a oživí a němčinu přirozeným způsobem přiblíží, jako např. texty z aktuálního německého tisku, odborné články a cvičení pro obchodní němčinu, nejrůznější poslechy, testy a cvičení, obrázkové příběhy a další metody a cvičení pro rozvoj konverzačních schopností, songy německé populární hudby, testy a kvízy k rozšíření slovní zásoby, vtipy, hádanky, křížovky apod.

Příprava na maturitní zkoušku:


K nové maturitě bez obav - Kniha testů z německého jazyka

K nové maturitě bez obav

Příručka pro přípravu na novou maturitu z německého jazyka.

Obsahuje mimo jiné šest modelových maturitních testů, užitečné tipy, jak řešit testové úlohy a čeho se vyvarovat, informace o hodnocení písemného a ústního projevu, modelovou ústní zkoušku na CD, klíč s řešeními a transkripcí poslechových textů. Součástí knihy je učitelské CD.

Kniha testů je určena zejména studentům maturitních ročníků a učitelům maturitních tříd. Mohou ji však využít všichni, kteří chtějí otestovat, zda v jednotlivých dovednostech (poslech, čtení, psaní a mluvení) dosáhli úrovně B1. Tato úroveň je požadována u společné části maturitní zkoušky a zkoušky Zertifikat Deutsch.

Každý modelový test v příručce simuluje novou maturitní zkoušku, která se skládá z didaktického testu (porozumění čtenému a doplňování slov do textu), poslechového subtestu, strukturované písemné práce a ústní zkoušky. Formáty úloh přesně odpovídají formátům předepsaným v katalogu požadavků k nové maturitě, tematicky se příručka zaměřuje na doporučené okruhy (např. jídlo, nakupování, koníčky, životní prostředí atd.).
Všechny poslechové texty jsou k dispozici na CD.

Typ: Kniha testů z německého jazyka
Autor: Frybová I., Hrušková D., Hůlková L., Kruczek N.
Nakladatelství: Klett nakladatelství s.r.o.
ISBN: 978-80-86906-78-2

K nové maturitě bez obav - Audio CD ke knize testů

K nové maturitě bez obav - Audio CD ke knize testů

Šest modelových maturitních testů na úrovni B1. V každém testu se ověřuje poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a jazyková kompetence, psaní a mluvení.
Všechny poslechové texty na CD.
Typ: Audio CD
Nakladatelství: Klett nakladatelství s.r.o.
ISBN: D0117

Odmaturuj ! z německého jazyka 1

Odmaturuj ! z německého jazyka 1

 1. Poutavá učebnice, určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
 2. Respektuje nový německý pravopis.
 3. Obsahuje podrobný přehled gramatiky německého jazyka.
 4. Všechny důležité gramatické jevy jsou podrobně vysvětleny v českém jazyce a doplněny množstvím konkrétních příkladů z živé mluvené němčiny, důležité gramatické pojmy jsou pro lepší porozumění uváděné také v němčině.
 5. Kniha je doplněna přehlednými tabulkami s gramatickými tvary a jejich použitím, dále odkazy na odpovídající úkoly v Cvičebnicích německé gramatiky 1 a 2 a přílohovou částí, kterou tvoří mj. přehledy výslovnosti, skloňování, časování, nejužívanějších vazeb, nepravidelných sloves, v přílohách lze nalézt také přehled pravopisných změn, zavedených po nové reformě pravopisu v porovnání s pravopisem původním.
 6. Snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek a zajímavostí.

Učebnice je určena studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, studentům připravujícím se k státním nebo mezinárodním zkouškám, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium německého jazyka.

Typ: Přehled mluvnice německého jazyka
Autor: Z. Raděvová
Nakladatelství: Didaktis
ISBN: 80-7358-021-7

Odmaturuj ! z německého jazyka 2 (plus audio CD)

Odmaturuj ! z německého jazyka 2

 1. Poutavá učebnice, určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
 2. Určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, studentům připravujícím se k státním nebo mezinárodním zkouškám, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium německého jazyka.
 3. Kniha je rozdělena do 12 kapitol dle maturitních témat.
 4. Každá kapitola obsahuje bohatou slovní zásobu a úkoly na porozumění čtenému i slyšenému textu, psaní a konverzaci; témata a forma cvičení odpovídá požadavkům na novou maturitu.
 5. Součástí je i 80 min. CD namluvené rodilými mluvčími.
Typ: Slovní zásoba, témata a forma cvičení podle nové maturity (včetně CD)
Autor: Šárka Mejzlíková
Nakladatelství: Didaktis
ISBN: 80-7358-042-X

Cvičebnice německé gramatiky 1

Cvičebnice německé gramatiky 1

 1. Univerzální cvičebnice vhodná k jakékoliv učebnici němčiny pro začátečníky až mírně pokročilé.
 2. Poskytuje studentům i učitelům němčiny bohatý zdroj látky k procvičování a ověřování znalostí.
 3. V 51 kapitolách jsou postupně procvičovány gramatické jevy týkající se podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves, předložek a skladby německé věty.
 4. Použitá slovíčka a fráze, akceptující nový německý pravopis, vycházejí z živého mluveného jazyka a umožňují kromě procvičování gramatiky i rozšiřování slovní zásoby a frazeologie.
 5. Cvičebnice je vhodná k výuce ve třídě či skupině i k samostatné přípravě doma.
 6. Určeno žákům vyšších ročníků základních škol, studentům středních a jazykových škol, jejich učitelům, dále samoukům a ostatním zájemcům o studium němčiny.
 7. Publikace je doplněna výsledky v samostatné vazbě.


Typ: Übungsbuch der deutschen Grammatik 1 - pro začátečníky až mírně pokročilé
Autor: Z. Raděvová
Nakladatelství: Didaktis
ISBN: 978-80-7358-099-5

Cvičebnice německé gramatiky 2

Cvičebnice německé gramatiky 2

 1. Univerzální cvičebnice vhodná k jakékoliv učebnici němčiny pro mírně až středně pokročilé.
 2. Poskytuje studentům i učitelům němčiny bohatý zdroj látky k procvičování a ověřování znalostí.
 3. V 51 kapitolách jsou postupně procvičovány gramatické jevy týkající se podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek, sloves, příslovcí, předložek a skladby německé věty.
 4. Použitá slovíčka a fráze, akceptující nový německý pravopis, vycházejí z živého mluveného jazyka a umožňují kromě procvičování gramatiky i rozšiřování slovní zásoby a frazeologie.
 5. Cvičebnice je vhodná k výuce ve třídě či skupině i k samostatné přípravě doma např. k maturitě, k státní či mezinárodní zkoušce apod.
 6. Určeno žákům vyšších ročníků základních škol, studentům středních a jazykových škol, jejich učitelům, dále samoukům a ostatním zájemcům o studium němčiny.
 7. Publikace je doplněna výsledky v samostatné vazbě.

Typ: Übungsbuch der deutschen Grammatik 2 - pro mírně až středně pokročilé
Autor: Z. Raděvová
Nakladatelství: Didaktis
ISBN: 80-86285-93-6

Cvičebnice německé slovní zásoby

Cvičebnice německé slovní zásoby

 1. cvičebnice rozdělena podle témat nové maturity z německého jazyka
 2. každé téma obsahuje konverzační i písemné úkoly zaměřené na procvičování a rozšiřování potřebné slovní zásoby
 3. úkoly jsou poutavě ztvárněny a doplněny fotografiemi, obrázky, grafy, křížovkami, osmisměrkami
 4. je doplněna klíčem se správnými řešeními úloh
 5. je vhodná zejm. pro práci ve skupině v hodinách němčiny na SŠ a JŠ, ale také pro samostatnou přípravu k maturitě nebo na státní a mezinárodní zkoušky
 6. je určená pro mírně až středně pokročilé (náročnost B1)

Typ: Übungsbuch des deutschen Wortschatzen - pro mírně až středně pokročilé
Autor: Šárka Mejzlíková
Nakladatelství: Didaktis
ISBN: 80-7358-056-X

Výuka německého jazyka:


Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 1. díl

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 1. díl

Spojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu, náměty k mluvenému a psanému projevu. Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky.

Učebnicový soubor Sprechen Sie Deutsch? se skládá z vlastní žákovské učebnice, audio CD nebo kazet a knihy pro učitele. První díl je doplněn metodickou příručkou a multimediálním programem na CD-ROMu. Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět německý jazyk.

Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce v 1. díle umožňují dosažení referenční úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce.


Typ: Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 978-80-86195-17-9

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 1. díl (audio CD)

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 1. díl (audio CD)

5 CD obsahuje nahrávky k textům v učebnici a audioorální cvičení na výslovnost i gramatiku namluvené rodilými mluvčími. Najdete zde zvukové nahrávky cvičení, která jsou v učebnici označená piktogramem audiokazety.Typ: 5 audio CD k učebnici němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 859-40-26890-12-4

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 2. díl

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 2. díl

Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce ve 2. díle umožňují dosažení referenční úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Typ: Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 978-80-86195-13-1Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 2. díl (audio CD)

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 2. díl (audio CD)

Audio CD s nahrávkami textů a cvičení na výslovnost a gramatiku namluvených rodilými mluvčími.

Typ: 5 audio CD k učebnici němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 859-40-26890-13-1


Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 3. díl

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 3. díl

Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce ve 3. díle umožňují dosažení referenční úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Typ: Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 978-80-86195-19-3Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 3. díl (audio CD)

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 3. díl (audio CD)

Audio CD s nahrávkami textů a cvičení na výslovnost a gramatiku namluvených rodilými mluvčími.

Typ: 5 audio CD k učebnici němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 859-40-26890-19-3


Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 4. díl

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 4. díl

Typ: Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 978-80-86195-05-6


Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 4. díl (audio CD)

Němčina Sprechen Sie Deutsch? - 4. díl (audio CD)

Audio CD s nahrávkami textů a cvičení na výslovnost a gramatiku namluvených rodilými mluvčími.

Typ: 4 audio CD k učebnici němčiny pro střední a jazykové školy
Autor: D. Dusilová, V. Kolocová, L. Brožíková, R. Goedert, M. Schneider, L. Vachalovská, J. Krüger
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 859-40-26890-24-7


Německy s úsměvem nově

Německy s úsměvem nově

Kurz je určen všem zájemcům o studium německého jazyka, a to jak těm, kteří teprve začínají, tak těm, kteří základy jazyka už zvládli. Učebnice je rozčleněna do 22 lekcí, zaměřuje se na komunikativní zvládnutí obecného jazyka a vede k získání dovednosti dorozumět se v běžných životních situacích (představování, na návštěvě, v obchodě, v restauraci, v hotelu, u lékaře, na poště atd.).

Mluvnický výklad se omezuje na základní gramatické jevy, které jsou důležité pro obecnou jazykovou komunikaci.

Nové vydání této oblíbené učebnice bylo jazykově upraveno rodilou mluvčí, grafická úprava od základu změnila svoji podobu. Kromě ilustrací Markéty Holečkové je učebnice oživena fotografiemi, orientaci usnadní zcela nové piktogramy doprovázející jednotlivé části lekcí. Velká pozornost je věnována nácviku ústní komunikace (cvičení označená znakem pro dialog), v každé lekci se systematicky procvičuje čtení a poslech s porozuměním. Audio CD obsahují nahrávky textů z učebnice, poslechová a fonetická cvičení. Po probrání učebnice by měl mít student znalosti na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Co je v učebnici úplně nové:
 1. grafická úprava
 2. aktualizace textů
 3. testy ke všem lekcím
 4. v každé lekci fonetické cvičení
 5. audionahrávky na CD

Typ: Učebnice němčiny
Autor: Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová
Nakladatelství: Fraus
ISBN: 978-80-7238-891-2

Německy s úsměvem nově, Doplňkový sešit

Německy s úsměvem nově, Doplňkový sešit


V doplňkovém sešitě najdete:
 1. doplňková cvičení
 2. transkripci poslechových textů
 3. testy ke všem lekcím nově
 4. klíč k překladovým cvičením
 5. klíč ke křížovkám

Typ: Cvičebnice němčiny
Autor: Dana Drmlová, Lea Tesařová
Nakladatelství: Fraus
ISBN: 80-7238-230-6

Německy s úsměvem nově (audio CD)

Německy s úsměvem nově (audio CD)


2 audio CD obsahují:
 1. texty lekcí
 2. fonetická cvičení
 3. poslechová cvičeníTyp: audio CD k učebnici němčiny
Nakladatelství: Fraus
ISBN: CD 1011

Gramatika, testy a cvičení:


Nová Cvičebnice německé gramatiky

Nová Cvičebnice německé gramatiky

Kniha je určena studentům a učitelům ve školách i v jazykových kurzech. Doplňuje běžně používané učebnice a vzhledem k tomu, že ke všem příkladům poskytuje řešení umístěné na protější stránce, je vhodná i pro samouky.

Cvičebnice je rozdělena do 30 kapitol, z nichž každá zahrnuje průměrně 290 příkladů. Jednotlivé kapitoly jsou členěny do čtyř úrovní podle obtížnosti gramatických jevů a rozsahu slovní zásoby.

Třetí, přepracované a rozšířené vydání vychází z nových pravidel německého pravopisu. Po formální stránce je různorodější - obsahuje další typy cvičení, z nichž některá jsou podepřena nahrávkami na kazetách.


Typ: Cvičebnice německé gramatiky
Autor: D. Dusilová, M. Ebel, R. Goedert, V. Kolocová, L. Vachalovská
Nakladatelství: Polyglot
ISBN: 978-80-86195-10-0

Moderní gramatika němčiny

Moderní gramatika němčiny

Publikace je přepracovaným a rozšířeným vydáním úspěšné koncipované gramatiky renomovaných autorů. Je vhodná pro středoškolské studenty a gymnazisty. Poskytne dobrou gramatickou průpravu, která je třeba při přípravě na různé typy zkoušek z němčiny (ZD, ZMP, státní jazyková zkouška). Výkladová část učebnice začíná fonetickým úvodem, následuje podrobný gramatický výklad tvarosloví, není opomenuta ani větná stavba a přehled nejdůležitějších pravidel nového německého pravopisu.

Výkladová část je psána česky, německé příklady jsou uvedeny s českými ekvivalenty. Za každým gramatickým celkem následují cvičení, jejichž řešení najdete v klíči v závěru učebnice. Čeští autoři učebnice vytvářeli se zřetelem na rozdíly českého a německého jazyka a ve cvičeních procvičují nejčastější chyby, kterých se český student dopouští.

A co je opravdu nové? Jistě příjemně překvapí modernější grafické zpracování učebnice i doplnění vtipnými ilustracemi. Jednotlivé komponenty jsou jinak členěny: klíč je součástí učebnice, testy jsou rozšířeny a vydány samostatně pod titulem Testy k moderní gramatice němčiny. Ve výkladové části jsou nově zařazeny kapitola o vazbách sloves, podstatných i přídavných jmen a fonetická část. Celá učebnice je samozřejmě přepracována podle pravidel nového německého pravopisu.

Typ: Učebnice německé gramatiky včetně cvičení
Autor: Eva Berglová, Eva Formánková, Miroslav Mašek
Nakladatelství: Fraus
ISBN: 80-7238-144-X

Testy k moderní gramatice němčiny

Testy k moderní gramatice němčiny

Testy k moderní gramatice němčiny jsou velmi vhodným doplňkem Moderní gramatiky němčiny. Jsou s ní spjaté posloupností jednotlivých kapitol a stupněm obtížnosti. Tvoří však samostatný soubor cvičení. Je tedy možno si zakoupit pouze testy, nebo pouze gramatiku. Ve cvičeních je použita aktuální slovní zásoba a zároveň jsou procvičovány jevy, které Čechům při osvojování německé gramatiky působí největší obtíže.

V návaznosti na Moderní gramatiku němčiny jsou i Testy k moderní gramatice němčiny určeny širokému spektru pokročilejších studentů. Záměrem cvičebnice je získání jistoty v používání mluvnických prostředků standardní němčiny. Každé cvičení je označeno stupněm obtížnosti. Student si tak může sestavit soubor testovacích úloh podle svých potřeb. Výsledky testu si může každý vyhodnotit uvedeným bodovacím systémem. Texty jsou psány moderní, čtivou němčinou, často jsou převzaty z německého tisku. Není zohledňována ani rakouská ani švýcarská němčina. Graficky tvoří jednotlivá cvičení rozdělená podle obtížnosti přehledný celek. U každého cvičení si můžete ověřit správnost řešení v klíči.

Typ: Testy k učebnici německé gramatiky
Autor: Eva Berglová
Nakladatelství: Fraus
ISBN: 80-7238-145-8

Němčina - testy a cvičení

Němčina - testy a cvičení

Chcete si zlepšit a procvičit svou němčinu? Učili jste se německy a máte pocit, že už zapomínáte? Zkuste si udělat pár cvičení a uvidíte sami, jak na tom jste. Ověříte si své znalosti, upevníte a rozšíříte si svou slovní zásobu, zopakujete předložky, slovesa a potvrdíte si porozumění textu.

 1. pro studenty i samouky
 2. 100 hravých cvičení a testů na německou slovní zásobu
 3. cvičení, doplňovačky, křížovky, osmisměrky
 4. slovní zásoba na různá témata
 5. v závěru knihy jsou řešení všech cvičení
Typ: Testy a cvičení na německou slovní zásobu
Autor: Marcela Alzin
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2655-7

Konverzace:


Deutsch im Gespräch

Deutsch im Gespräch

Učebnice německé konverzace určená středně pokročilým uživatelům, kteří si mohou vybrat ze 40 nabízených témat. Vedle typických situací každodenního života je věnována pozornost i reáliím německy mluvících zemí a naší republiky. Výchozí texty mají vesměs podobu krátkých dialogů, jsou orientovány převážně problémově a vybízejí k diskusi a zaujetí stanoviska. Cvičení jsou zaměřena na pěstování konverzačních dovedností, formulování vlastních myšlenek a spontánních postojů. Výběr textů zahrnuje úryvky z tisku, krásné literatury, básně, inzeráty apod.

Typ: Učebnice německé konverzace + 2 audio kazety
Autor: V. Höppnerová
Nakladatelství: Klett nakladatelství
ISBN: 80-7183-301-0Cvičebnice německé slovní zásoby

Cvičebnice německé slovní zásoby

 1. cvičebnice rozdělena podle témat nové maturity z německého jazyka
 2. každé téma obsahuje konverzační i písemné úkoly zaměřené na procvičování a rozšiřování potřebné slovní zásoby
 3. úkoly jsou poutavě ztvárněny a doplněny fotografiemi, obrázky, grafy, křížovkami, osmisměrkami
 4. je doplněna klíčem se správnými řešeními úloh
 5. je vhodná zejm. pro práci ve skupině v hodinách němčiny na SŠ a JŠ, ale také pro samostatnou přípravu k maturitě nebo na státní a mezinárodní zkoušky
 6. je určená pro mírně až středně pokročilé (náročnost B1)

Typ: Übungsbuch des deutschen Wortschatzen - pro mírně až středně pokročilé
Autor: Šárka Mejzlíková
Nakladatelství: Didaktis
ISBN: 80-7358-056-X

Obrázkový německo-český slovník

Obrázkový německo-český slovník

Bohatě ilustrovaná publikace obsahující více než 2000 běžně používaných slov, slovních a větných spojení spolu se situačními obrázky. Pomohou Vám zapamatovat si lépe jednotlivá slovíčka, která jsou tematicky seřazena s ohledem na každodenní situace, např.:

 1. bydlení
 2. vstáváme
 3. jídlo a pití
 4. kupujeme potraviny
 5. telefonování
 6. tvary a velikosti
 7. sporty
 8. kalendář
 9. předložky aj.

Obrázkový slovník neobsahuje žádnou gramatiku, má jednoduše dávat podnět k mluvení. Na konci knihy jsou všechna použitá slova seřazena v česko-německém slovníčku. Obrázkový slovník je možné využít jako konverzační doplněk na základních školách. Kniha vyšla upravená podle nových pravidel německého pravopisu.

Typ: Obrázkový slovník německého jazyka
Autor: Helen Davies
Nakladatelství: Fraus
ISBN: 80-900619-5-8

Navštivte také

www.kolemkola.cz

Nabídka cyklistických, lyžařských a turistických pobytů. Zpravodajství a výsledky ze světa cyklistiky a ploché dráhy.

www.kolemkola.cz

www.nakladatelstvijh.cz

Nabídka nakladatelských služeb jako je předtisková příprava, počítačový zlom stránek, DTP, ofsetový i digitální tisk a vazba knih. Zhotovení webové prezentace včetně validity a optimalizace pro vyhledávače.

www.nakladatelstvijh.cz

Slovníky on-line

Seznam slovník - cizojazyčné slovníky on-line

Abz slovník cizích slov - slovník cizích slov on-line

Odkazy

Užitečné odkazy na webové stránky

Návštěvnost